Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Kijk!

Grote Gift - Reglement

Doelstelling

De doelstelling van de ‘Grote Gift’ is het ondersteunen van organisaties zonder winstoogmerk, die zich op een positieve manier richten op de bevordering van de specifieke doelen van die organisaties binnen de door 3M aangewezen categorieën binnen en ten behoeve van de samenleving in Nederland.

Wie kunnen zich aanmelden

Organisaties die in het bezit zijn van een ANBI-beschikking en die passen binnen een van de door 3M aangewezen categorieën kunnen zich tussen 1 april en 15 september aanmelden voor de ‘Grote Gift’ die door 3M Nederland B.V. ter beschikking gesteld wordt.

Criteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor (een nominatie voor) de Grote Gift dient de organisatie en het door haar voorgestelde project te voldoen aan de volgende eisen:

 • de organisatie is in het bezit van een ANBI-beschikking;
 • de organisatie is actief in Nederland;
 • de doelstellingen van de organisatie zijn in lijn met de waarden en bedrijfsdoelstellingen van 3M Nederland B.V.;
 • de gift wordt binnen één jaar na toekenning besteed in Nederland aan een project waarvan het resultaat binnen dezelfde periode van één jaar zichtbaar is (het "Project");
 • de organisatie brengt ieder kwartaal verslag uit aan 3M Nederland B.V. over de voortgang van het Project;
 • het Project wordt uitgevoerd ten gunste van de samenleving in Nederland;
 • het Project past binnen één van de hierna genoemde categorieën;
 • de organisatie is lid van de Facebook-pagina van het 3M Fonds www.facebook.com/3Mfonds;
 • de organisatie heeft niet gedurende een van de voorgaande drie edities de Grote Gift van het 3M Fonds ontvangen;
 • Het 3M Fonds behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen om haar moverende redenen van bovenstaande criteria af te wijken.

Categorieën

Om in aanmerking te kunnen komen voor (een nominatie voor) de Grote Gift dient het voorgestelde Project te passen binnen één van de volgende categorieën:

Mens: verbeteren van de fysieke of geestelijke gezondheid en/of het welzijn van de mens.

 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Medische behandeling
 • Welzijn voor de mens gerelateerd aan of in enigerlei verband staande tot de fysieke of geestelijke gezondheid

Milieu & Maatschappij: natuur en milieu, welzijn en cultuur.

 • Cultuur
 • Behoud van cultureel erfgoed
 • Recreatie en ontspanning
 • Educatie & voorlichting
 • Natuurbehoud
 • Verbeteren leefmilieu of natuurlijke habitat
 • Welzijn voor dieren

Deelname- en toekenningproces

Het deelname- en toekenningproces van de ‘Grote Gift’ uit het 3M Fonds, bestaat uit een aantal stappen, namelijk:

 • Aanmelding
 • Toetsing aanmelding
 • Nominatie
 • Stemmen en aanbevelingen doen
 • Jury-beoordeling
 • Eindronde
 • Toekenning

Aanmelding

Organisaties kunnen zich uitsluitend aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Het aanmeldformulier dient gegevens te bevatten waaruit blijkt dat:

 • de organisatie voldoet aan de hierboven genoemde criteria;
 • de doelstellingen van de organisatie in lijn zijn met waarden en bedrijfsdoelstellingen van 3M Nederland B.V.;
 • de voorgestelde besteding van de gift in lijn is met de doelstellingen van het 3M Fonds;
 • de voorgestelde besteding van de gift binnen één jaar plaatsvindt in Nederland;
 • het resultaat van de besteding binnen dezelfde periode van één jaar zichtbaar zal zijn.

Door aanmelding accepteert de organisatie volledige aansprakelijkheid voor de schade die door of namens haar opzettelijk of wegens grove nalatigheid aan het merk 3M wordt aangericht.

Toetsing aanmelding

Na indiening van het aanmeldformulier wordt de aanmelding getoetst door een jury, onder toezicht van het bestuur van het 3M Fonds.

De jury behoudt zich het recht voor om een aanmelding af te wijzen indien naar de mening van de jury (i) het lijkt of blijkt dat door deze aanmelding of door nominatie van de organisatie de belangen van, of beeldvorming over, het 3M Fonds en/of haar sponsor(en)/donateur(s) worden geschaad, (ii) het aangemelde Project een te beperkt doel nastreeft of vervult of (iii) anderszins naar de mening van de jury niet aan de voorwaarden van het 3M Fonds is voldaan. Over beslissingen omtrent de beoordeling van een aanmelding is geen correspondentie mogelijk.

Nominatie

Wanneer de aanmelding wordt goedgekeurd is de organisatie daarmee genomineerd voor de Grote Gift. De organisatie wordt dan als genomineerde op de website vermeld.

De omschrijving van de nominatie op de website www.3Mfonds.nl bevat ook door de aanmelder(s) aangedragen argumenten waarmee aan bezoekers van de website wordt uitgelegd wat de aard van de organisatie is en waaraan, wanneer en hoe de eventueel toe te kennen Grote Gift zal worden besteed.

Zodra de beslissing tot nominatie is genomen, is 3M gerechtigd de verstrekte informatie, waaronder eventuele verstrekte grafische materialen te gebruiken voor publicatie- en/of communicatiedoeleinden.

Stemmen en aanbevelingen doen

Genomineerde organisaties worden aangemoedigd om zelf, of via hun achterban, stemmen te werven door het publiek te verwijzen naar de website.

Bezoekers van de website www.3Mfonds.nl worden uitgenodigd hun stem uit te brengen op een genomineerde organisatie. Uitsluitend ter verificatie en confirmatie dienen stemmers een valide e-mailadres op te geven bij de stemming, deze e-mail adressen worden door 3M uitsluitend gedurende de stemperiode bewaard, tenzij anders door de stemmer is aangegeven.

Van 1 april t/m 31 oktober kunt u via deze website een stem uitbrengen op een Goed Doel.

Er kan slechts één stem per organisatie, per e-mailadres worden uitgebracht. Het is mogelijk om op meerdere Goede Doelen te stemmen.

Ter controle op de validiteit van het e-mailadres ontvangt de stemmer een confirmatie e-mail met een link om de stem te bevestigen. Pas nadat deze bevestiging is ontvangen, is de stem geldig en geregistreerd.

Daarnaast kunnen bezoekers van de website een tekstuele aanbeveling ten gunste van een genomineerde organisatie.

Dubbel uitgebrachte stemmen worden achteraf verwijderd.

Wanneer het vermoeden bestaat dat stemmen, op wat voor manier dan ook, worden gemanipuleerd, worden de stemmen waarop dit vermoeden rust ongeldig verklaard. Het 3M Fonds behoudt zich het recht voor iedere (andere) actie te ondernemen die zij in dit verband nodig acht. In het ergste geval kan het betreffende Goede Doel uitgesloten worden van deelname.

Op basis van binnengekomen geldige stemmen ontstaat gedurende het jaar per categorie een rangvolgorde in het aantal uitgebrachte stemmen.

Bij de afsluiting van het ‘nominatiejaar’ op 31 oktober om 24.00 uur van het kalenderjaar is per categorie de nummer 1 bekend.

Deze Goede Doelen ontvangen een aanvullende vragenlijst en zullen door de jury bezocht worden. Na goedkeuring van de jury is de finaleplaats voor de 3M Fonds Finale definitief.

Jury-beoordeling

De jury vraagt aan de nummers 1 van iedere categorie aanvullende informatie. De jury brengt tevens een bezoek aan deze organisaties. Beoordeling van het aantal uitgebrachte stemmen en de aanvullende informatie, zoals de financiële onderbouwing van het project en de praktische uitvoerbaarheid, maakt de finaleplaats voor de eindronde definitief.

Eindronde, de 3M Fonds Finale

Aan het eind van het jaar is er een eindronde. Tijdens een slotavond zullen 3M-medewerkers en andere genodigden hun stem uitbrengen. Voorafgaand aan de stemming worden vertegenwoordigers / ambassadeurs van de organisaties die de eindronde hebben bereikt (2 Goede Doelen uit België en 2 Goede Doelen uit Nederland) uitgenodigd om in een presentatie van ongeveer 10 minuten aan de aanwezigen uit te leggen waar hun organisatie voor staat en waaraan de Grote Gift besteed zal worden.

De winnaar wordt vastgesteld door middel van een gewogen optelsom van de internetstemmen, de jury-beoordeling en de finale stemronde tijdens de slotavond.

Het bedrag

De hoogte van het bedrag dat uitgereikt wordt, is afhankelijk van de ingezamelde sponsorgelden van de sponsortour Biking to Delft. 3M doneert 50.000 euro. Het totale bedrag wordt per land gelijkelijk verdeeld. De nummer 1 van de 3M Fonds Finale ontvangt 2/3 van het landsbedrag, de nummer 2 ontvangt 1/3 van dit bedrag.

Toekenning

De Grote Gift wordt aan het eind van de slotavond uitgereikt.

3M zal het geld beschikbaar stellen zodra het winnende Project van start gaat. Indien het Project niet binnen 6 maanden na het toekennen van de ‘Grote Gift’ is aangevangen houdt 3M Nederland B.V. zich het recht voor om de Grote Gift in te trekken.

Uitsluiting

De jury is gedurende de looptijd van de actie, tot en met de eindronde, te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen genomineerde organisaties van verdere deelname uit te sluiten.

Indien een organisatie van verdere deelname wordt uitgesloten vervallen daarmee onmiddellijk de publicatie- en communicatierechten zoals die hieronder zijn beschreven.

Publicatie- en communicatierechten

3M is gerechtigd om namen, merken en grafisch materiaal van de organisatie en het Project te gebruiken voor publicatie- en/of communicatiedoeleinden.

Organisaties die genomineerd zijn voor de Grote Gift mogen de volgende communicatie-uitingen doen ten aanzien van hun deelname:

 • plaatsen van het logo van het 3M Fonds, in het door 3M Nederland B.V. aangeleverde format, op de website of social media account van de organisatie;
 • het installeren van een link naar de 3M Fonds website;
 • Voor iedere andere vorm van communicatie omtrent de Grote Gift (inclusief de aanmelding en eventuele andere onderdelen van de procedure) dienen organisaties vooraf goedkeuring te hebben verkregen van 3M Nederland B.V.

In vogelvlucht

1 april t/m 15 september:

Organistaties kunnen zich aanmelden; de jury beoordeelt de aanmelding en nomineert organisaties. Zodra een organisatie is genomineerd kan erop gestemd worden;

31 oktober:

Laatste internet-stemdag;

1 november:

Nummers 1 per categorie bekend;

1–9 november:

Aanvullende informatie opgevraagd bij de nummers 1 van iedere categorie;

vanaf 10 november:

Juryleden bezoeken de organisaties;
Jury bevestigt of de deelname definitief is;

1 april t/m 15 september:

Organisaties kunnen zich aanmelden; de jury beoordeelt de aanmelding en nomineert de organisaties. Zodra een organisatie is genomineerd kan erop gestemd worden;

11 December:

Presentatie door de 4 (2 uit België en 2 uit Nederland) finale-kandidaten aan 3M-medewerkers en genodigden tijdens de 3M Fonds Finale;
Stemmen door 3M medewerkers en genodigden;
Jury stelt per land vast welke organisatie de Grote Gift ontvangt.